Normativa i Legislació mascota

Normativa i Legislació mascota

A continuació us facilitem un recull de la normativa que hauràs de conèixer si vols viatjar al Maresme.

ANIMALS A LA RESTAURACIÓ

Els animals domèstics, segons la normativa el Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre de 2000, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, no poden accedir als emplaçaments on es preparen, manipulen o emmagatzemen productes alimentaris per evitar que es produeixi una contaminació. En particular, en aquests locals on es realitzen aquestes activitats no es permet el contacte directe dels productes alimentaris amb el terra, ni la presència d'animals. En conclusió, aquest Reial Decret no prohibeix la presència d'animals en menjadors de restaurants i bars.

A nivell europeu, el Reglament (CE) No 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 abril 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris esmenta que s'han d'aplicar procediments adequats per evitar que els animals domèstics puguin accedir als llocs en que es preparen manipulen o emmagatzemen productes alimentaris o quan l'autoritat competent ho autoritzi en casos específics, per evitar ques es produeixi la contaminació. Fet que porta a interpretar que la normativa pot permetre el dret d'admissió dels animals domèstics en menjadors, únicament, als propietaris dels establiments.

ANIMALS ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

L'article 39 bis de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya determina que el règim d'admissió d'animals domèstics en un establiment d'allotjament turístic ha de constar en llocs visibles de l'establiment i en la informació de promoció. Per tant, la presència d'animals en les instal·lacions dels establiments és possible.

ORDENANCES DE TINENÇA D'ANIMALS DEL MARESME

Les ordenandes municipals també regulen alguns aspectes sobre les condicions amb les que poden accedir els animals domèstics dins llurs instal·lacions.

A continuació us mostrem un breu resum:
 
Alella Art.27.1. Es permesa la presència de gossos, gats, fures i altres animals que tinguin per finalitat la companyia als hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i altres locals i establiments de concurrència pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als mitjans de transport públic urbà, als edificis públics i altres espais de concurrència, llevat que la normativa sectorial, aquesta ordenança, o la persona titular o responsable de l’espai o prohibeixin.

Art.27.3. Tot i tenint l’autorització de la persona titular o responsable de l’espai, per a l’entrada i permanència, s’exigirà que els animals estiguin degudament identificats i vagin fermats amb una corretja o cadena, o transportí.

Art.27.4, La prohibició decidida per la persona propietària o responsable del local o establiment de concurrència pública es farà constar en un rètol indicador a l’entrada, en lloc visible.
Arenys de Mar Art.18. Els propietaris d’establiments públics com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries o similars poden prohibir l’entrada i permanència de gossos en aquests establiments. De qualsevol forma, dintre dels esmentats locals i a les terrasses
instal·lades a la via pública, s’exigirà que tinguin el morrió posat i vagin subjectes per cadena o corretja.

En tot cas, queda prohibit:

L’entrada de gossos i gats als locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació i venda d’aliments i/o begudes. Els titulars d’aquests establiments col·locaran a la seva entrada , en lloc visible, el senyal indicatiu de la prohibició.
Arenys de Munt Art.14. L'entrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments queda expressament prohibida. Els propietaris d'establiments públics, tal com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada de gossos en llurs establiments. Encara que comptin amb autorització, hauran de portar xapa d'identificació, el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja o cadena. Queda prohibida l'entrada de gossos, amb excepció dels pigall, als mercats i botigues d'alimentació.
Argentona Art.20.1. És totalment prohibida la tinença d’animals en qualsevol mena d’establiments destinats a la fabricació, l’emmagatzemat, el transport o la manipulació d’aliments, incloent cuines i menjadors de restaurants i d’hotels, bars, cafeteries i similars.

Els propietaris d’aquests establiments tenen l’obligació de col·locar a la porta del local i en d’altres indrets, els rètols que recordin aquesta norma.

Art.20.2. Els propietaris d’establiments públics, com els que s’han citat anteriorment, podran prohibir l’entrada i la presència en el seu local dels animals que acompanyin a clients o a visitants. Ara bé, tot i concedir l’autorització de deixar entrar i romandre un animal, s’haurà d’exigir que aquest porti el collar amb la identificació procedent, el morrió posat, i que vagi lligat a la corretja o a la cadena.
Cabrera de Mar Art.15.3. Els establiments públics com ara hotels, restaurants, pensions, bars, cafeteries o similars, podran prohibir l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en aquests establiments, senyalitzant a l’exterior aquesta prohibició. Tot i l’autorització de l’establiment, als animals se’ls exigirà vagin subjectes amb corretja o cadena i portin morrió.

Art.15.4. Queda expressament prohibida l’entrada de gossos, gats o altres animals de tota mena als establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular i vendre qualsevol tipus d’aliment. Els establiments senyalitzaran a l’exterior, i de forma visible, aquesta prohibició.
Cabrils  
Caldes d'Estrac Art.20.1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.

Art.20.3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions i similars, permetran l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament.
Calella Art.19. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals, excepte gossos pigalls degudament portats, als següents lloc: (...) als locals destinats a la fabricació, venda i emmagatzematge, transports o manipulació d’aliments. (...) Els amos dels establiments públics i allotjaments de tota mena, com ara hotels, pensions i similars podran prohibir, a criteri seu, l’entrada i permanència de gossos en llurs establiments.
Canet de Mar Art.8.1. Es prohibeix de forma expressa l'accés, la circulació i l'estada o permanència de gossos i gats en els indrets següents: (...) als establiments públics com ara hotels, restaurants, pensions, bars,
cafeteries o similars, els quals, tanmateix, podran autoritzar l’entrada i permanència, prèvia senyalització a l'exterior d’aquesta autorització. Quan se’ls autoritzi l’entrada els animals aniran subjectats amb corretja o cadena i portaran morrió. (...)als establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular i vendre qualsevol tipus d'aliment. Els establiments senyalitzaran a l'exterior, de forma visible, aquesta prohibició.
Dosrius Art.21.1. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.

Art.21.2. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants, pensions i similars, poden prohibir, sempre que ho senyalitzin degudament, l’entrada i la permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments. Tot i comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió i que vagin subjectes amb la cadena.
El Masnou Art.17.1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin aquesta prohibició de forma visible a l'exterior.

Art.17.2. Els propietaris d’establiments privats, de concurrència pública com ara hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, podran permetre l’entrada i la permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments, excepte en les zones esmentades al punt 1.

Art.17.4. Tant en els establiments privats com en els equipaments municipals, i tot i comptar amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió, si escau, i que vagin subjectes amb una cadena curta.
Malgrat de Mar Art.29. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin aquesta prohibició de forma visible a l'exterior.
Mataró Art.23.1. Tret dels gossos d’assistència i els de les empreses de seguretat i de les forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions, cap altre animal domèstic no podrà accedir als espais següents de concurrència pública (...)A les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a restauració.

Art.23.4. Els establiments enumerats en els apartats anteriors i la resta d’establiments que, segons el seu criteri, prohibeixin l'entrada i la permanència d'animals domèstics en els seus establiments, hauran de col·locar a l'entrada, i en un lloc visible, una placa indicadora de la prohibició.
Montgat  
Òrrius Art.5. (...) L’entrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri, poden prohibir l’entrada i permanència de gossos en llurs establiments. Encara comptant amb la seva autorització s’exigirà que tinguin el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja o cadena.
Palafolls Art.19.1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.

Art.19.3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara bars, hotels, restaurants, pensions i similars, permetran l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament.

Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà que els gossos portin morrió, si s'escau i que vagin subjectes amb la cadena.
Pineda de Mar Art.29. Els propietaris d'establiments públics com hotels, pensions, restaurants, cafeteries, bars i similars podran prohibir l'entrada i l'estada d'animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall.
Tot i comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos vagin subjectes amb cadena.

Els propietaris d’aquests locals hauran de col·locar a l’entrada i en lloc visible la senyal indicatiu de la prohibició, si aquest fos el cas. Aquesta prohibició no regirà per a les terrasses públiques llevat la disposició en contra.
Premià de Dalt Art.20.1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.

Art.20.3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions i similars, permetran l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament.
Premià de Mar Art.18.1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.

Art.18.3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants, pensions i similars, permetran l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament.

Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà que els gossos portin morrió, si s’escau, i que vagin subjectes amb la cadena.
Sant Andreu de Llavaneres Art.35.5. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions i establiments recreatius de restauració segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall, d’assistència o d’utilitat pública.

Caldrà col·locar a l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible una placa indicadora del criteri adoptat.

Tot i comptant amb l’autorització, s’exigirà que vagin subjectes amb corretja o cadena i els gossos potencialment perillosos, amb el morrió col·locat.
Sant Cebrià de Vallalta Art.31.1. Resta prohibida l’entrada o tinença d’a-nimals domèstics a qualsevol local destinat ala fabricació, emmagatzematge, transport,manipulació o venda d’aliments.

Art37.2. L’admissió d’animals domèstics a altresestabliments comercials de pública con-currència dependrà de la decisió dels propie-taris d’aquests darrers. Cas d’ésser admesosels animals, hauran d’anar subjectes ambcorretja o cadena i collar, i en els casos pre-vistos a l’article 9 d’aquesta Ordenança,també hauran de dur morrió
Sant Iscle de Vallalta                                   Art.24. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, podran prohibir segons el seu criteri l'entrada i la permanència de gossos i de gats en llurs establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà que els gossos portin morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena.
Sant Pol de Mar Art.19.1. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota  mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

És obligatori que les establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.

Art.19.3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants, pensions i similars, permetran l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament. Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió, si s’escau, i que vagin subjectes amb la cadena.
Sant Vincenç de Montalt Art.21.a. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

És obligatori que les persones titulars d’aquests establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.

Art.21.c. Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió, si s’escau, i que vagin subjectes amb la corretja o cadena.
Santa Susanna Art.29.1. Queda prohibida l’entrada o l’estada d’animals domèstics en tot tipus d’establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar o manipular aliments.

Art.29.2. Els propietaris d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels establiments en lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició. Els gossos pigall queden exempts d’aquesta prohibició.

Art. 30. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars-restaurants i similars, segons els eu criteri podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall. Tot i comptant amb la seva autorització, s’exigirà que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes amb corretja o cadena.
Teià Art.18.1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.

Art.18.3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants, pensions i similars, permetran l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament.

Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà que els gossos portin morrió, si s'escau, i que vagin subjectes amb la cadena.
Tiana Art.22. Les persones propietàries d’establiments públics de tota mena, com ara, hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l’entrada i permanència de gossos en els seus establiments. Tot i obtenint la seva autorització, s’exigirà per a l’esmentada entrada i permanència, que els gossos portin collar, el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja o cadena.

Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança no són aplicables als gossos pigall dels invidents.
Tordera Art.23. Les persones encarregades o propietàries d’establiments podran prohibir l’entrada i permanència d’animals i senyalitzaran de forma suficientment visible tal prohibició, preferentment a l’entrada del local. En qualsevol cas, si s’admet l’entrada de gossos, aquests hauran d’anar subjectes per corretges o cadena i portar posat morrió quan procedeixi. Tot això, excepte el disposat pel que fa als gossos pigall que acompanyin deficients visuals.
Vilassar de Dalt Art.17.1. L’accés dels animals a llocs de pública concurrència resta prohibida en els següents cassos: (...)Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments. (...) És obligatori col·locar a l’entrada de l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.
Art.17.2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals en establiments públics i allotjaments de tota mena, com ara hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i establiments similars, és una potestat discrecional del titular de l’activitat. Dins d’aquests llocs, resta totalment prohibida la presència d’animals a les zones on s’elaborin i manipulin aliments. Fins i tot disposant-se d’autorització, serà necessari que els gossos portin identificació, vagin proveïts del corresponent morrió i subjectes per mitjà d’una corretja.
Vilassar de Mar Art.28.1. Resta totalment prohibida l'entrada amb animals de companyia als següents llocs: (...)Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transports i manipulació d'aliments.

Art.28.3. Els propietaris d'establiments públics i allotjaments, com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, podran prohibir a criteri seu l'entrada i permanència dels gossos en llurs establiments. En cas de permetre's la seva entrada, sempre aniran subjectes mitjançant una corretja.


 
NO
Comparteix